Πώς οι ασφαλισμένοι μπορούν να κατοχυρώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα (παραδείγματα)

1.ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Α. Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που αυξάνονται με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010 και του Ν.3996/2011
Β. Όσοι επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010, παρόλο που έχουν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.
Χρήση των συγκεκριμένων διατάξεων δεν μπορούν να κάνουν οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου, οι οποίοι πριν το διορισμό τους είχαν ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Αντίθετα, τέως ασφαλισμένος στο Δημόσιο, ο οποίος στη συνέχεια ασφαλίστηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 και εφεξής, έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει κενά διαστήματα ασφάλισης.
2.ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Ο χρόνος, ο οποίος μπορεί να αναγνωριστεί, δεν μπορεί να είναι λιγότερος από έναν πλήρη ημερολογιακό μήνα (25 ημέρες ασφάλισης) σε κάθε περίπτωση κενού ασφάλισης. Δηλαδή, για τον ημερολογιακό μήνα, για τον οποίο έχει χωρήσει έστω και μια ημέρα ασφάλισης δεν μπορεί να αναγνωριστεί χρόνος κενού διαστήματος ασφάλισης.
Παραδείγματα για την κατανόηση της διάταξης:
Α. Ασφαλισμένος με κενό διάστημα ασφάλισης από 10.2.2008 μέχρι 20.4.2008 μπορεί να αναγνωρίσει 25 ημέρες ασφάλισης μόνο για τον μήνα Μάρτιο του 2008, διότι και στο μήνα Φεβρουάριο και στο μήνα Απρίλιο είχε ασφάλιση.
Β. Ασφαλισμένος για 2 ημέρες τον Μάιο του 2008 και 3 ημέρες τον Ιούνιο του 2008 δε δικαιούται να αναγνωρίσει καμία ημέρα είτε για τον Μάιο 2008 είτε για τον Ιούνιο 2008.
Ο συνολικός χρόνος που μπορεί να αναγνωρίσει κάθε ασφαλισμένος, τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, έχει ως εξής:
α. τέσσερα έτη ή σαράντα οκτώ μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2011.
β. πέντε έτη ή εξήντα μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2012.
γ. έξι έτη ή εβδομήντα δύο μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2013.
δ. επτά έτη ή ογδόντα τέσσερις μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2014 και μετέπειτα.
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι οι παραπάνω χρόνοι είναι οι μέγιστοι που μπορεί κάποιος ασφαλισμένος να αναγνωρίσει από ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ αναγνώριση, πάντοτε ανάλογα με το έτος στο οποίο θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, όπως παρατέθηκε παραπάνω.
Αν ένας ασφαλισμένος έχει ήδη πραγματοποιήσει για παράδειγμα κάποια αναγνώριση 2 ετών και θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2011, του απομένουν άλλοι 24 μήνες ή 2 έτη για την αναγνώριση κενών διαστημάτων ασφάλισης.
3. Πρέπει να τονιστεί ότι και στη συγκεκριμένη περίπτωση των κενών διαστημάτων ασφάλισης εξακολουθεί να ισχύει η βασική προϋπόθεση που απαιτείται για τις αναγνωρίσεις με τις διατάξεις του Ν.3863/2010 και του Ν.3996/2011, δηλαδή:
Ο ασφαλισμένος να έχει στον ασφαλιστικό του βίο τουλάχιστον 3600 ημέρες πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης.
4. ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Για την αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απαιτείται αίτηση του ασφαλισμένου στο τμήμα Εσόδων του υποκαταστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του.
5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση
2. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
α. Ο ζητούμενος προς αναγνώριση χρόνος δεν έχει αναγνωριστεί σε άλλο φορέα ασφάλισης, ούτε θα υποβληθεί στο μέλλον παρόμοιο αίτημα.
β. Για τους ασφαλισμένους μόνο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ότι ουδέποτε υπήρξε ασφαλισμένος σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.
3. Τα ασφαλιστικά του βιβλιάρια, από τα οποία θα προκύπτει η έναρξη του ασφαλιστικού του βίου, καθώς και τα κενά διαστήματα ασφάλισής του. Σε περίπτωση, κατά την οποία, ο ασφαλισμένος έχει υπαχθεί κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου και σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς, θα πρέπει να προσκομίζουν ασφαλιστικά βιβλιάρια ή βεβαιώσεις των φορέων αυτών,από τις οποίες θα προκύπτει το ακριβές χρονικό διάστημα ασφάλισής τους.
Να επισημάνουμε πως ο ασφαλισμένος οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία εσόδων του ΙΚΑ για το έτος θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος, αναλαμβάνοντας και τη σχετική ευθύνη, σε περίπτωση, κατά την οποία, μετά την επεξεργασία της αίτησης συνταξιοδότησης, διαπιστωθεί ότι το δικαίωμά του δε θεμελιώνεται στο έτος του οποίου τις προϋποθέσεις επικαλείται.
6. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Για κάθε μήνα αναγνώρισης που θα πραγματοποιείται, ο ασφαλισμένος καταβάλλει ποσό εξαγοράς που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του 25πλασίου του ΗΑΕ, όπως αυτό ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
Να σημειώσουμε πως τη δεδομένη στιγμή το Ημερομίσθιο του Ανειδίκευτου Εργάτη παραμένει στα 33,57 ευρώ μόνο για τον υπολογισμό της εισφοράς εξαγοράς πλασματικών ετών.
Παραθέτουμε ένα παράδειγμα για τον υπολογισμό του ποσού εξαγοράς:
Για αναγνώριση 6 μηνών με κενά διαστήματα ασφάλισης, το ποσό που προκύπτει είναι: 33,57 ευρώ * 25 ημέρες * 20% = 167,85 ευρώ ο μήνας * 6 = 1.007,10 ευρώ οι 6 μήνες.
Η καταβολή του ποσού εξαγοράς γίνεται είτε ΕΦΑΠΑΞ, οπότε παρέχεται έκπτωση σε ποσοστό 15%, εφόσον γίνει ολοσχερής εξόφληση εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης του ΙΚΑ, είτε σε ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, ο αριθμός των οποίων υπολογίζεται σε τόσες δόσεις, όσοι είναι οι μήνες που ο ασφαλισμένος επιθυμεί να εξαγοράσει. Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της κοινοποίησης της απόφασης.
Επίσης, μπορεί να γίνει με παρακράτηση από το ποσό της σύνταξης, με κράτηση του 1/4 του ποσού της καταβαλλόμενης σύνταξης κάθε μήνα.
Πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες.
Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου.
Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλευόμενος την υπαγωγή του σε θετικές για αυτόν ρυθμίσεις και αποφεύγοντας παράλληλα τις διατάξεις “παγίδες”, ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, “κλειδώνοντας” χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.
Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.
Δημήτριος Κ. Νούσκας
Δικηγόρος-Εργατολόγος
oenet.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *